Zonnepark Hooge Lindt

Laatste capaciteit op het energienet Bergen op Zoom vastgelegd door Utrechtse ontwikkelaar

Rondom Bergen op Zoom is er sprake van transportschaarste op het elektriciteitsnet van Enexis. Congestie is een landelijk probleem, echter rondom Bergen op Zoom is inmiddels alle teruglevercapaciteit vergeven. Reeds in 2021 reserveerde SolarEnergyWorks de nog resterende capaciteit op het net met het oog op de ontwikkeling van een zonnepark.

SolarEnergyWorks heeft het ontwikkelrecht voor een locatie van 6,9 hectare op de voormalige vuilstort ‘De Hooge Lindt’ aan de Heerlesebaan te Heerle. Na diverse milieu- en ruimtescans en uitgebreid ecologisch onderzoek is de locatie als geschikt bevonden.

Landschapsarchitect Feddes Olthof heeft een eerste ontwerp gemaakt om te bespreken met omwonenden. De lokale Stichting Energietransitie Bergen op Zoom is betrokken bij de ontwikkeling, en adviseert omwonenden op het gebied van lokale betrokkenheid en participatie. SolarEnergyWorks heeft intussen contact gelegd met directe aan- en omwonenden om samen met hen een breed gedragen en goed ingepast project te ontwikkelen.

De Hooge Lindt

Locatie ‘De Hooge Lindt’ is bijzonder geschikt om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen zonder dat omwonenden daar last van hebben, en zelfs kunnen meeprofiteren van de ontwikkeling.

Daarnaast biedt de ontwikkeling een buitenkans om de ontstane natuur op de voormalige stortplaats een duurzame toekomst te geven en te versterken. Op dit moment profiteert de omgeving niet van de voormalige vuilstort. Met dit project gaat daar verandering in komen.

Het terrein krijgt een stevige ecologische basis. Dit wordt vrijgehouden van zonnepanelen en indien mogelijk versterkt. Daarnaast sluit dit aan bij de landschapselementen in de omgeving.

Het zonnepark sluit aan bij het kleinschalige karakter van het omliggende landschap. Dit heeft vooral betrekking op de randen die bestaan uit struweel en houtwallen met een kruidenrijke onderlaag. Ook worden de bestaande greppels behouden.

Visueel wordt het zonnepark ontrokken aan de omgeving. Aan de westkant met een houtwal en aan de noord- en zuidkant met een haag. Af en toe een doorzicht is hierbij gewenst zodat het gebied niet volledig afgesloten wordt van de omgeving.

De panelen worden op ruime afstand geplaatst van de randen en de aanwezige landschapselementen. Daarnaast sluit het hekwerk het zonneveld af, wat mogelijkheid biedt het natuurlijke deel van het terrein toegankelijk te maken.

Ecologische Waarde

De open ruimte tussen en onder de zonnepanelen kan ingericht worden als bloem- en kruidenrijke weide. Net als de randen van het zonnepark. Ook kunnen er takkenrillen, broeihopen, insectenhotels en nestkastjes geplaatst worden. Ook het behoud van de bestaande waterlopen is goed voor de biodiversiteit in flora en fauna. Het afbakenen van het terrein met een meidoornhaag is de ideale biotoop voor broedende zangvogels.

Kortom, een zonnepark kan de biodiversiteit in het gebied verhogen. De plek kan dienen als leefgebied voor verschillende diersoorten en kan daarbij een ‘stepping stone’ of verbinding zijn tussen natuurgebieden.

De verschillende biotopen in het plangebied geven het gebied een hoge ecologische waarde. Een zonnepark biedt de mogelijkheid om de natuurwaarden verder te verhogen.

Planvorming

Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zijn nu aan zet om een oordeel te vellen over de plannen. SolarEnergyWorks gaat intussen door met het betrekken van de omgeving en Stichting Energietransitie Bergen op Zoom in de verdere planvorming.

Zonnepark ‘De Hooge Lindt’ heeft een geprognotiseerde capaciteit van 6,1 MWp met een verwachte productie van 5,886 GWh per jaar, genoeg voor de energiebehoefte van ongeveer 1.682 huishoudens en een CO2 reductie van 2.484 ton per jaar.

Project Zonnepark De Hooge Lindt
Gemeente Bergen op Zoom
Oppervlakte Ca. 6,9 hectare
Capaciteit Ca. 6,1 MWp
Aantal huishoudens Ca. 1.682
CO2 reductie Ca. 2.484 ton
Bijzonderheden Voormalig vuilstortplaats
Ontwikkelaar SolarEnergyWorks B.V.

Wilt u meer weten over het project ‘De Hooge Lindt’, neem dan contact op met Projectmanager Arno Gerritsen of bel tijdens kantooruren naar 085 130 1276.

Arno Gerritsen
Projectmanager
SolarEnergyWorks
info@solar-ew.com
085 130 1276