De ambitie voor zonne-energie waarmaken

Nu het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd heeft om met elkaar de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen, worden er op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau strategieën geschreven om de ambities te doen slagen. Hierdoor wordt het voor steeds meer grondeigenaren, zoals boeren en tuinders, interessant om zonne-energie te oogsten. Ook gaan ontwikkelaars van zonneparken gerichter op zoek naar geschikte locaties en benaderen deze landeigenaren. De belangstelling is hoog, maar welke initiatieven hebben een grote slagingskans?

Regionale Energiestrategieën

Door het ondertekenen van het klimaatakkoord is afgesproken dat wij in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Eén van de afspraken uit het klimaatakkoord is dat de 30 Nederlandse energieregio’s moeten gaan onderzoeken waar en hoe zon- en windenergie opgewekt kan worden. Zo wordt onder andere zichtbaar waar per regio ruimte is voor zonneparken. Elke regio beschrijft hiervoor hun eigen keuzen, ambities en mogelijkheden in een Regionale Energiestrategie (RES).

Het is duidelijk dat dit beleid effect sorteert, aangezien in veel Nederlandse gemeenten initiatieven voor de ontwikkeling van zonneparken worden opgestart. Uiteindelijk zijn er meer initiatieven dan er daadwerkelijk vergund kunnen worden. Deze initiatieven leggen een beslag op de beperkte mankracht bij gemeenten en op de schaarse netcapaciteit die beschikbaar is. Daarnaast kan het ook onrust in de omgeving veroorzaken, alsmede (valse) hoop bij grondeigenaren. Niet alle initiatieven zijn even kansrijk en voor gemeenten is het van groot belang om de juiste initiatieven te ondersteunen en uiteindelijk te vergunnen. Lange termijn-draagvlak is uiteindelijk de belangrijkste succesfactor voor de energietransitie.

De locatiekeuze is daarbij een van de belangrijkste criteria. Locaties met een industriëler karakter, reeds bestemde terreinen (zoals tuinbouwgebieden en industrie), minder productieve landbouwgronden (zandgronden en graslanden), of locaties waar de zichtbaarheid en/of het aantal omwonenden beperkt is, zijn van nature kansrijke gebieden. Dankzij heldere kansenkaarten en afwegingskaders kan op een objectieve manier het kaf van het koren gescheiden worden, zodat minder gewenste initiatieven vroegtijdig terzijde geschoven kunnen worden. Naast de locatiekeuze is het ook van groot belang dat er wordt gekeken naar de toekomstige beschikbaarheid van aansluit- en transportcapaciteit van de opgewekte elektriciteit.

Ontwikkelaars van zonneparken

Voor gemeenten is het ook van belang om kritisch te kijken naar de initiatiefnemers. Het ontwikkelen van zonneparken lijkt wellicht eenvoudig, maar projectontwikkeling is een kwestie van ervaring en vertrouwen. Een bank of een investeerder kijkt ook zeer kritisch naar de ervaring van de initiatiefnemer, de ontwikkeling van het project en de garanties van de EPC contractor en achterliggende leveranciers. Een professionele ontwikkelaar heeft specialisten in huis of huurt deze in en is bereid om het ontwerp met behoud van een gezonde spanning aan een landschapsarchitect over te laten. Hetzelfde geldt voor lokaal goed bekende professionals voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en alle aanverwante onderzoeken voor flora, fauna, archeologie et cetera.

Op elk moment tijdens het proces van initiatief tot ingebruikname kan er iets gebeuren waardoor het project mislukt en alle tijd, moeite en kosten tevergeefs zijn geïnvesteerd. Meestal heeft dit te maken met het ontbreken van voldoende draagvlak en is de gemeente de eerste die met weerstand en bezwaren geconfronteerd wordt. Professionele initiatiefnemers herkennen dit belang en hebben inmiddels ook ervaring met participatievraagstukken en weten daardoor hoe zij inspraak en de toepassing van participatie (bijvoorbeeld middels een gebiedsfonds) in goede banen kunnen leiden om draagvlak te creëren.

Professionele initiatiefnemers zijn gelukkig eenvoudig te herkennen. Die hebben niet alleen initiatieven lopen, maar zijn ook in staat geweest om het draagvlak te mobiliseren om projecten vergund te krijgen, hebben de subsidies toegekend gekregen en hebben uiteindelijk de projecten succesvol opgeleverd.

 

Grafiek Top 5 ontwikkelaars zon op land, 10 KW en groter. Gegevens van RVO: ‘SDE plus – Projecten in beheer – april 2020’

 

Top 5

Hierboven een grafiek met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin is af te lezen welke partijen SDE-subsidie toegekend hebben gekregen voor zonneparken op land groter dan 10 MW en hoeveel daarvan is gerealiseerd. In deze grafiek is alleen de top 5 van grondgebonden ontwikkelaars weergegeven.

SolarEnergyWorks is hierin de partij met de meeste gerealiseerde projecten. Daarmee laat zij zien betrouwbaar en succesvol te zijn in het ontwikkelen van zonneparken. Het bedrijf werkt nauw samen met alle betrokkenen, waaronder gemeentes en landeigenaren. Ook wordt er gekozen voor betrouwbare financiers, gerenommeerde landschapsarchitecten en worden omwonenden niet vergeten. Participatie, draagvlak en goede landschapsinpassing staan bij SolarEnergyWorks hoog in het vaandel.

Meer informatie over wat SolarEnergyWorks kan betekenen voor gemeentes leest u op deze pagina: https://solar-ew.nl/gemeente/

 


Download hier de Whitepaper als PDF.

 

 

 

Doorpakken met het realiseren van duurzame initiatieven, ook in tijden van Corona

De situatie rondom het Coronavirus is bovenal een kwestie van onze volksgezondheid, waarbij iedereen hoopt op een spoedig einde van deze crisissituatie. Naast alle maatregelen om het virus te beteugelen, neemt de centrale overheid terechte stappen om de economie zoveel mogelijk te behoeden voor de verwoestende gevolgen van de lockdown. Door de Coronacrisis lijkt de samenleving vrijwel tot stilstand te komen. Begrijpelijk misschien, maar soms ook onnodig. Dat geldt ook voor de noodzakelijke energietransitie die ons land wacht. Hoe kunnen wij zelf in deze lastige en vooral onzekere periode op dit gebied toch doorpakken? Uiteraard vraagt de bijzondere situatie om een onorthodoxe benadering.

Niemand buitenspel

Voorlichting- en informatieavonden voor omwonenden in de klassieke setting zitten er bijvoorbeeld niet in. Maar daar zijn in deze tijd van internet en sociale media andere mogelijkheden voor, waardoor mensen zich toch kunnen uitspreken én zich gehoord weten. Daarnaast biedt de situatie kansen voor meer éénop-één-communicatie met betrokkenen. Niet iedereen is mondig genoeg zijn stem te laten horen op de inloopavond in het buurthuis, vaak ook uit angst voor groepsdruk.

Voorafgaand aan iedere meeting, informeert SolarEnergyWorks op voorhand alle betrokkenen met een digitaal of gedrukt informatiepakket met relevante inhoud over het desbetreffende project. Afhankelijk van de groote en samenstelling van de doelgroep, wordt er een passende informatiebijeenkomst ingericht. Informatiebijeenkomsten zullen op afstand plaatsvinden, waarbij SolarEnergyWorks samen met bijvoorbeeld een landschapsarchitect in een studio-omgeving een presentatie geeft. Partners en andere belanghebbenden kunnen deze presentatie online volgen en vragen stellen. Mensen zonder internet – vaak vooral ouderen – bedienen wij met gedrukte communicatie en telefonische navolging.

Elk online-overleg is maatwerk

Het functioneel en effectief inrichten van een online-overleg is in alle gevallen maatwerk, waarbij we graag met de gemeente in gesprek treden over hun specifieke wensen. Daarbij zijn zaken als privacy en goede vastlegging en rapportage van het grootste belang. SolarEnergyWorks heeft de know-how en werkt met professionele partijen om technische en foutloze invulling te garanderen.

Zorgvuldigheid is uiteraard geboden, maar vaart maken is onontbeerlijk om de energietransitie ook daadwerkelijke te realiseren.  Daarom is het ook belangrijk om kritisch te kijken naar de talloze eisen en wensen van lokale overheden als het gaat om het ontwikkelen van zonneparken. Vaak vertragen die het proces onnodig.

 

De toekomst begint vandaag, ook in tijden van tegenslag.

 


Download hier een factsheet over hoe SolarEnergyWorks de communicatie met derden inricht.